Làm thương hiệu cá nhân bằng… tình yêu sản phẩm

Hôm nay dạo qua FB của chuyên gia đá Đỗ Quang Khánh, lướt từ trên xuống dưới thấy có một điểm hay ở bạn này, đó là bạn ý nói về chuyên môn rất tình cảm. Bạn không chỉ nói những… Continue Reading